Art. 67. - [Zaciąganie kredytów i emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  67.  [Zaciąganie kredytów i emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]
1.  62
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje do Funduszu środki niezbędne do terminowej obsługi zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji, o których mowa w ust. 3, w przypadku gdy poziom środków Funduszu jest niewystarczający do obsługi tych zobowiązań.
2.  63
 W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej obsługi działań, o których mowa w art. 65 ust. 5, finansowanie ich realizacji może odbywać się, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
3.  64
 Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty lub emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu.
4.  65
 Zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji, o których mowa w ust. 3, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5.  66
 Do gwarancji, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, 568 i 1086), z wyjątkiem stosowanych odpowiednio art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.
6.  67
 Gwarancja, o której mowa w ust. 4, może być udzielana do wysokości 100% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego gwarancją lub 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją, wraz z 100% należnych odsetek od tych kwot i innych kosztów bezpośrednio związanych odpowiednio z tym kredytem lub obligacjami, wynikających z warunków udzielenia kredytu albo emisji obligacji.
7. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 4, jest wolna od opłaty prowizyjnej.
8.  68
 Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości albo części.
9. 
Bank Gospodarstwa Krajowego jest zwolniony z obowiązku udzielania zabezpieczenia do gwarancji, o których mowa w ust. 4.
10. 
Do emisji obligacji stosuje się odpowiednio art. 39p-39 w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278).
62 Art. 67 ust. 1 zmieniony przez art. 25 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2236) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 listopada 2022 r.
63 Art. 67 ust. 2 zmieniony przez art. 75 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.
64 Art. 67 ust. 3 zmieniony przez art. 25 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2236) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 listopada 2022 r.
65 Art. 67 ust. 4 zmieniony przez art. 25 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2236) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 listopada 2022 r.
66 Art. 67 ust. 5 zmieniony przez art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1262) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 lipca 2020 r.
67 Art. 67 ust. 6 zmieniony przez art. 25 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2236) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 listopada 2022 r.
68 Art. 67 ust. 8 zmieniony przez art. 75 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.