Art. 65a. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  65a.  60
1. 
W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wpłatę, o której mowa w art. 65 ust. 4 pkt 3.
2. 
Wysokość rezerwy, o której mowa w ust. 1, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.
60 Art. 65a dodany przez art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.