Art. 63. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  63. 

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7:
a)
w ust. 1 wyrazy "od dnia 1 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 lipca 2020 r.",
b)
w ust. 2 wyrazy "do dnia 31 marca 2020 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 czerwca 2020 r.",
c)
w ust. 3 wyrazy "przed dniem 1 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "przed dniem 1 lipca 2020 r.",
d)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. WIS wydana przed dniem 1 lipca 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.

5. W przypadku gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 lipca 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k-14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu 30 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4.";

2)
w art. 8:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "do dnia 31 marca 2020 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 czerwca 2020 r.",
b)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "do dnia 31 marca 2020 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 czerwca 2020 r.",
c)
w ust. 3 wyrazy "przed dniem 1 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "przed dniem 1 lipca 2020 r.",
d)
w ust. 4 wyrazy "przed dniem 1 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "przed dniem 1 lipca 2020 r.";
3)
w art. 18 w pkt 2 wyrazy "z dniem 1 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 lipca 2020 r.".