Art. 60. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  60. 

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556) w art. 16:

1)
w ust. 1 wyrazy "Do dnia 31 marca 2020 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 31 sierpnia 2020 r.";
2)
w ust. 3 wyrazy "przed dniem 1 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "przed dniem 1 września 2020 r.";
3)
w ust. 4:
a)
w zdaniu pierwszym wyrazy "po dniu 31 marca 2020 r." zastępuje się wyrazami "po dniu 31 sierpnia 2020 r.",
b)
w zdaniu drugim wyrazy "na dzień 1 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "na dzień 1 września 2020 r.".