Art. 58. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  58. 

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
uchyla się pkt 4,
b)
uchyla się pkt 18 i 19,
c)
w pkt 23 w lit. b, w zakresie dodawanego art. 109 w ust. 3h w części wspólnej wyraz "nakłada" zastępuje się wyrazami "może nałożyć";
2)
uchyla się art. 11;
3)
art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Przepisów art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do importu towarów dokonanego przed dniem 1 lipca 2020 r.";

4)
w art. 28 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) art. 1 pkt 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.".