Art. 57. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  57. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 1211) w art. 7:

1)
w pkt 1 wyrazy "30 kwietnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2020 r.";
2)
w pkt 2 wyrazy "15 czerwca 2020 r." zastępuje się wyrazami "30 września 2020 r.";
3)
w pkt 3 wyrazy "20 czerwca 2020 r." zastępuje się wyrazami "15 października 2020 r.".