Art. 55. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  55. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 18:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek składa się nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac, które mają być objęte wsparciem finansowym, i nie później niż przed rozpoczęciem tych prac. Wnioskodawca jest zobowiązany rozpocząć prace objęte wsparciem finansowym w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku gdy wnioskodawca z uzasadnionych przyczyn nie może przedstawić umowy o świadczeniu usług na rzecz produkcji audiowizualnej, o której mowa w ust. 4 pkt 1, lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 9 i 10, Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o przedłożeniu Instytutowi innych dokumentów, na podstawie których będzie możliwe rozpatrzenie wniosku.";

2)
w art. 20:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy ocena kosztorysu, o którym mowa w art. 18 ust. 4 pkt 8, wskazuje na nieadekwatność pozycji kosztowych względem założeń realizacyjnych oraz scenariusza, Instytut przedstawia wnioskodawcy uwagi do kosztorysu wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zmodyfikowanego kosztorysu w terminie wskazanym w wezwaniu nie dłuższym jednak niż 60 dni.",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a brzmieniu:

"5a. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, termin określony w ust. 1 biegnie od dnia złożenia przez wnioskodawcę prawidłowo sporządzonych dokumentów.";

3)
w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Instytut w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia finansowego zawiera z wnioskodawcą umowę o wsparcie finansowe. Dyrektor Instytutu może, na wniosek wnioskodawcy, wydłużyć termin zawarcia umowy o wsparcie finansowe nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.".