Art. 48. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  48. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "określone w ust. 1 pkt 14-16a i 16b" zastępuje się wyrazami "określone w ust. 1 pkt 14, 16-16b",
b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez funkcjonariuszy, może, w drodze rozporządzenia, określić zadania KAS, które nie wymagają wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy, oraz okres ich wykonywania, mając na względzie zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez KAS.";

2)
w art. 153 w ust. 1 uchyla się pkt 8;
3)
w art. 162 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres czasowego przeniesienia, o którym mowa w ust. 5, może zostać przedłużony po raz kolejny, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.";

4)
w art. 233 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-2".