Art. 45. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  45. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 268) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 70b w ust. 12a po wyrazach "zgodnie z ust. 6" dodaje się wyrazy ", z wyłączeniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1";
2)
po art. 70b dodaje się art. 70ba w brzmieniu:

"Art. 70ba. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d;

3) wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;

4) oświadczenie:

a) dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub

b) wnioskodawcy

- potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 83 ust. 3ba;

5) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e;

6) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 70b ust. 6, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

3. Prezes URE odmawia przedłużenia terminu, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:

1) wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w ust. 2;

2) wytwórca złożył kompletny wniosek, o którym mowa w ust. 1, później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d;

3) nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba.

4. Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.";

3)
w art. 79 w ust. 9 w pkt 1 po wyrazach "ust. 3 pkt 8" dodaje się wyrazy ", art. 83 ust. 3ba";
4)
po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

"Art. 79a. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a;

3) wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;

4) oświadczenie:

a) dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub

b) wnioskodawcy

- potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 83 ust. 3ba;

5) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e;

6) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 78 ust. 4, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

3. Prezes URE odmawia przedłużenia terminu, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:

1) wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w ust. 2;

2) wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a;

3) nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba.

4. Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.";

5)
w art. 81 w:
a)
ust. 4a po wyrazach "art. 79 ust. 3 pkt 8" dodaje się wyrazy ", z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1",
b)
ust. 9 w części wspólnej po wyrazach "art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d" dodaje się wyrazy ", z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1";
6)
w art. 83:
a)
po ust. 3b dodaje się ust. 3ba w brzmieniu:

"3ba. Dokonując rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1, Prezes URE uwzględnia na korzyść wytwórcy okoliczność, w której opóźnienie:

1) dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub

2) dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii, lub

3) w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub

4) przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii, lub

5) przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie

- jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.",

b)
w ust. 3c po wyrazach "art. 79 ust. 3 pkt 8" dodaje się wyrazy ", z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1";
7)
w art. 92 w ust. 6a po wyrazach "art. 79 ust. 3 pkt 8" dodaje się wyrazy ", z wyłączeniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1".