Art. 33. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  33. 

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w pkt 14 po wyrazach "art. 20c" dodaje się wyrazy "albo art. 20ca";
2)
po art. 20c dodaje się art. 20ca w brzmieniu:

"Art. 20ca. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, zwanego dalej "tymczasowym profilem zaufanym".

2. Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wydłużyć okres ważności tymczasowych profili zaufanych, uwzględniając szczególne okoliczności.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia informację o przedłużeniu ważności tymczasowych profili zaufanych na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego:

1) przeprowadza wideoidentyfikację wnioskodawcy polegającą na:

a) porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz

b) weryfikacji cech świadczących o prawdziwości dowodu osobistego albo paszportu wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz

c) w uzasadnionych przypadkach - weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach publicznych lub w systemach teleinformatycznych, albo

2) umożliwia wnioskodawcy wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej, wydanego przez podmiot publiczny.

6. Warunki organizacyjno-techniczne wymiany danych pomiędzy systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, a systemem teleinformatycznym, w którym wydawany jest środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, ustalane są między ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem publicznym odpowiedzialnym za ten system.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza nagranie audiowizualne z transmisji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, i przechowuje je przez okres 20 lat.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapisuje w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, informacje dotyczące środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.".