Art. 24. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  24. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 139 w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) kwoty nienależnie pobranych świadczeń postojowych otrzymane na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567);";

2)
w art. 140:
a)
w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 6-9" zastępuje się wyrazami "w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b oraz pkt 6-9",
b)
w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6-9" zastępuje się wyrazami "w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b, 4 i 6-9";
3)
w art. 141 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6-9" zastępuje się wyrazami "w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b i 6-9";
4)
w art. 143 wyrazy "w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 i 6-10" zastępuje się wyrazami "w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b, 4 i 6-10".