Art. 22. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  22. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

"17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.";

2)
w art. 45 w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) ewidencjonuje się informacje dotyczące zawartych umów o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17;";

3)
w art. 49 w ust. 2 w pkt 8 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) informacji o zawartych umowach o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17";

4)
w art. 50 w ust. 17 w pkt 4 w lit. f na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dotyczące umów o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17".