Art. 100. - [Przedłużenie ważności profilu zaufanego] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  100.  86 [Przedłużenie ważności profilu zaufanego]

 W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego profil zaufany, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), zachowuje ważność do końca trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii albo zniesiono stan nadzwyczajny, jednocześnie nie ogłaszając ani nie wprowadzając żadnego z tych stanów.

86 Art. 100 zmieniony przez art. 16 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 maja 2023 r.