Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1907

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

USTAWA
z dnia 11 września 2019 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Zwiększa się wysokość odpisu na fundusz socjalny, o którym mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. o różnicę pomiędzy równowartością 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. na emerytury i renty a równowartością 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) na emerytury i renty, proporcjonalnie do wskazanego okresu.

3. Odpis na fundusz socjalny, o którym mowa w ust. 1, w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2 wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachunek bankowy funduszu socjalnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października 2019 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanego odpisu ustalonego zgodnie z ust. 1.";

2) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Zwiększa się wysokość odpisu na fundusz socjalny, o którym mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. o różnicę pomiędzy równowartością 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. na emerytury i renty a równowartością 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. na emerytury i renty, proporcjonalnie do wskazanego okresu.

3. Odpis na fundusz socjalny, o którym mowa w ust. 1, w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2 właściwy organ emerytalny przekazuje właściwym dysponentom na rachunki bankowe funduszu socjalnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października 2019 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanego odpisu ustalonego zgodnie z ust. 1.";

3) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. W roku 2019 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych wydatków, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) art. 5h otrzymuje brzmienie:

"Art. 5h. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

2. W okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

3. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2, w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 31 października 2019 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 5, naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) w art. 36 w ust. 1:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 763,93 mln zł, z tego:";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w 2019 r. - 61,81 mln zł, w tym:

a) 3,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 12,88 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 41,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 4,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;".

Art.  4. 
1.  Podziału rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198) w załączniku nr 2, w części 83 - Rezerwy celowe, w dziale 758 - Rozliczenia różne, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poz. 15 - Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw transportu, nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r.
2.  Minister właściwy do spraw rodziny lub minister właściwy do spraw transportu występują z wnioskami o podział rezerwy, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie później niż do dnia 6 grudnia 2019 r.
3.  W roku 2019 do środków przekazanych z rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 i 2 oraz art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).
Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 30 września 2019 r.