Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2161

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2017 r.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.