Art. 5. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1785

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2023 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w art. 65 w ust. 4 w pkt 5a po wyrazach "zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy" dodaje się wyrazy "oraz środków zgormadzonych z tytułu wpłat składki solidarnościowej, w której mowa w art. 29a ust. 1 tej ustawy".