Art. 7. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 73a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zawieranie i rozliczanie umów, o których mowa w ust. 2.";

2)
po art. 75 dodaje się art. 75a i art. 75b w brzmieniu:

"Art. 75a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w celu realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania może udzielić dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji związanych z:

1) realizacją programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 90x ustawy o systemie oświaty;

2) zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;

3) wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.

Art. 75b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a,

2) zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej, o której mowa w art. 75a, oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania,

3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a

- mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitości danych przekazywanych na potrzeby przyznawania i rozliczania tej dotacji.".