Art. 6. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 295 uchyla się ust. 1 i 3;
2)
w art. 297 w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, z uwzględnieniem art. 127 i art. 127a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 20-26 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), a także z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy - Prawo oświatowe w zakresie przeprowadzania tego egzaminu w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022.";

3)
w art. 302a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przystępują:";

4)
w art. 304 wyrazy "31 sierpnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2024 r.";
5)
w art. 363 po wyrazach "dotychczasowych szkołach artystycznych" dodaje się wyrazy

"albo do czasu zakończenia przeprowadzania egzaminu maturalnego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 297 ust. 2 albo art. 302a ust. 1".