Art. 4. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują:

1) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) datę wydania odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;

3) datę przedłożenia w szkole lub placówce oświatowej odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;

4) datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub kształcenia specjalnego, zorganizowanych na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;

5) informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;

6) liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub w grupie;

7) liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;

8) liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974), ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub zespołowe;

9) liczbę godzin zajęć odpowiednio rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, i w indywidualnym programie zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub zespołowe;

10) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

11) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez specjalistów zatrudnionych dodatkowo w ramach współorganizowania kształcenia specjalnego;

12) liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez pomoc nauczyciela.";

2)
w art. 13 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;";

3)
w art. 14 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;".