Art. 39. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 39. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  39. 
1. 
Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatkowe finansowanie realizacji zadania, o którym mowa w art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 29, dla przedszkoli, szkół, oraz zespołów, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzonych i dotowanych przez organy administracji rządowej:
1)
w 2022 r. - 4 000 tys. zł;
2)
w 2023 r. - 13 700 tys. zł;
3)
w 2024 r. - 17 500 tys. zł;
4)
w 2025 r. - 25 100 tys. zł;
5)
w 2026 r. - 26 600 tys. zł;
6)
w 2027 r. - 28 100 tys. zł;
7)
w 2028 r. - 29 700 tys. zł;
8)
w 2029 r. - 31 300 tys. zł;
9)
w 2030 r. - 33 100 tys. zł;
10)
w 2031 r. - 34 900 tys. zł.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.
3. 
W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w ust. 1, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych określona w art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 29, ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu na rok szkolny rozpoczynający się w dniu 1 września danego roku budżetowego w taki sposób, aby wydatki w danym roku budżetowym na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń po pomniejszeniu o roczne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obliczonymi według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r. nie przekraczały limitu określonego w ust. 1 dla danego roku budżetowego.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje obliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", pomniejszone, zgodnie z ust. 3, wartości łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych:
1)
w roku 2022 - do dnia 13 czerwca;
2)
począwszy od roku 2023 - do dnia 1 marca danego roku budżetowego.