Art. 38. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 38. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  38. 

Niepubliczne szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia zawodowego, prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 5, dostosują statuty do przepisów art. 172 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2022 r.