Art. 37. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 37. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  37. 
1. 
Do zgłoszeń o wpis do ewidencji niepublicznych placówek, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 13 czerwca 2022 r., stosuje się przepisy art. 168 i art. 172 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, wzywa podmiot, który złożył zgłoszenie o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, przed dniem 13 czerwca 2022 r., do dostosowania zgłoszenia o wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, do przepisów art. 168 i art. 172 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
W przypadku niedostosowania zgłoszenia o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.