Art. 36. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 36. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  36. 
1. 
Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w danej formie pozaszkolnej złożony i nierozpatrzony przed dniem 13 czerwca 2022 r. rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Kurator oświaty wzywa podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed dniem 13 czerwca 2022 r., do dostosowania tego wniosku do przepisów art. 118 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
W przypadku niedostosowania wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.