Art. 35. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 35. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  35. 

Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, które rozpoczęły się przed dniem 13 czerwca 2022 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do czasu ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.