Art. 33. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 33. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  33. 
1. 
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmują również liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., do czasu zakończenia kształcenia w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.
2. 
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole, o których mowa w art. 14 pkt 11a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmują również liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., do czasu zakończenia kształcenia w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.