Art. 32. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 32. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  32. 
1. 
W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 30 ust. 1, kwota dotacji, o której mowa w art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 3, art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, ulega aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, do dnia 31 sierpnia 2022 r.
2. 
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w stosunku do dotacji udzielanych:
1)
przedszkolom i szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku gdy podstawowa kwota dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 7, jest niższa niż kwota przewidziana na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej;
2)
szkołom niebędącym szkołami specjalnymi.