Art. 31. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 31. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  31. 
1. 
W przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, określając sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2023 i 2024, zamiast uwzględniania art. 28 ust. 6 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz liczbę uczniów w szkołach niebędących szkołami specjalnymi, w związku z zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
2. 
Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2023 i 2024 stosuje się przepisy art. 28 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bierze się pod uwagę zatrudnienie nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.