Art. 30. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 30. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  30. 
1. 
W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, ulega zwiększeniu o kwotę 514 500 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.
2. 
Na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli kwotę 514 500 tys. zł części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększoną zgodnie z ust. 1, pomniejszoną o rezerwę 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej, między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
3. 
W przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, do podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022 na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uwzględnia się również liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz liczbę uczniów w szkołach niebędących szkołami specjalnymi, w związku z zatrudnieniem nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
4. 
Do podziału, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 28 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bierze się pod uwagę zatrudnienie nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29.
5. 
Do podziału, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4, według stanu na dzień 30 września 2021 r.
6. 
Podziału, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się do dnia 15 lipca 2022 r.