Art. 29. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 29. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  29. 

Przepisy art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023, z tym że w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może być niższa niż:

1)
1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
2)
1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
3)
0,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
4)
0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.