Art. 27. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 27. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  27. 

Do programów i przedsięwzięć, o których mowa w art. 90 w ustawy zmienianej w art. 1, ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.