Art. 22. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 22. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  22. 

Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2021/2022 nie wlicza się:

1)
przystąpienia przez absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022;
2)
przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 złożył informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5;
3)
przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 lub 2021/2022 zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu lub danych przedmiotów;
4)
przypadku, gdy absolwent zadeklarował w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z danego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.