Art. 20. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 20. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  20. 
1. 
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 21 oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy odsyłają do:
1)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu podstawowego;
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu rozszerzonego;
4)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;
5)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, dla poziomu dwujęzycznego.
4. 
Dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązują informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., wraz z aneksami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 5.