Art. 19. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 19. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  19. 
1. 
Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 44zzza pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczące sposobu składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
2. 
Przepis art. 9c ust. 2ab ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do:
1)
egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 302a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
3)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.