Art. 18. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 18. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  18. 
1. 
Od roku szkolnego 2024/2025 do absolwenta, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024 i nie zdał tego egzaminu, stosuje się art. 44zzl ust. 1 lub 1a ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Od roku szkolnego 2024/2025 dla absolwentów, o których mowa w ust. 1, egzamin maturalny, do którego przystępują ponownie, jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5.