Art. 15. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  15. 
1. 
Absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Przepis art. 44zzn ust. 3 i 7 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
2. 
Absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, który w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu egzamin ten został unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 44zzd ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1. Przepis art. 44zzn ust. 3 i 7 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik określony w art. 13 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.