Art. 13. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 13. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  13. 
1. 
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, zdał egzamin maturalny, jeżeli:
1)
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz
2)
przystąpił do przedmiotu dodatkowego w części pisemnej - z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 absolwent, o którym mowa w art. 10 ust. 1, spełniający warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.