Art. 12. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 12. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  12. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z poszczególnych przedmiotów, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy zmienianej w art. 5, które powinien posiadać absolwent szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, uwzględniając szczególne warunki, w jakich było prowadzone kształcenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.