Art. 1. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9c po ust. 2aa dodaje się ust. 2ab w brzmieniu:

"2ab. Szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, może być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności.";

2)
w art. 44zt:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju, ",

b)
w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju";

3)
w art. 44zu w ust. 3 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;
4)
art. 44zv otrzymuje brzmienie:

"Art. 44zv. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.";

5)
w art. 44zx ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

6)
w art. 44zy:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.",

b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.";

7)
w art. 44zza:
a)
w ust. 4 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4,
b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.";

8)
w art. 44zze:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:

1) zakresu podstawowego i rozszerzonego z jednego przedmiotu;

2) zakresu rozszerzonego z jednego przedmiotu;

3) zakresu podstawowego z jednego przedmiotu i zakresu rozszerzonego z drugiego przedmiotu.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.

2b. Zakres wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla jednego lub dwóch przedmiotów, na podstawie których jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego, określają przepisy wydane na podstawie art. 44zzza.";

9)
w art. 44zzz w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "art. 44zza ust. 8 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 44zza ust. 8 pkt 2";
10)
w art. 44zzza:
a)
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, wraz ze wskazaniem zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla jednego lub dwóch przedmiotów, na podstawie których jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego,

3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oraz tryb i sposób składania tej deklaracji, ",

b)
część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz właściwego dokumentowania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, co najmniej jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa w art. 44zzz ust. 1, oraz że egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44zze ust. 2 pkt 3, będzie dotyczył przedmiotów należących do tej samej lub zbliżonej dziedziny nauk, a także że wysokość opłaty za dany egzamin maturalny nie może być wyższa niż średni koszt przeprowadzania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.";

11)
w art. 90u:
a)
w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) wspomaganie organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego lub placówkach;

6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;",

b)
w ust. 4 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego i placówkach lub podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego lub placówkach, sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając w szczególności wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu;

6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów prowadzących szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, uwzględniając konieczność rozwijania umiejętności ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz wymóg skuteczności i efektywności wydatkowania środków budżetowych;";

12)
w art. 90v:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), zwanego dalej "Programem", dotyczących:

1) pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki,

2) utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych,

3) działań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa

- współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

"3a. Starosta może powierzyć funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego publicznemu albo niepublicznemu przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, w tym specjalnej, specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu, specjalnemu ośrodkowi wychowawczemu dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które działają na terenie powiatu i ich organem prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego albo osoba fizyczna.

3b. Powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, ośrodkowi lub poradni, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie porozumienia zawartego z organem prowadzącym to przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię.

3c. W przypadku niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub poradni, o których mowa w ust. 3a, powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Do przeprowadzenia konkursu stosuje się przepisy art. 11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.",

c)
w ust. 4 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 3a",
d)
w ust. 5 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 3a";
13)
w art. 90w:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W zakresie realizacji programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może w szczególności współdziałać z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1, 1a i 3 ustawy - Prawo oświatowe.",

b)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedmiot programu i cel, jaki program ma realizować;",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa się w szczególności:

1) przedmiot przedsięwzięcia i cel, jaki przedsięwzięcie ma realizować;

2) podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udział w realizacji przedsięwzięcia albo podmiot lub podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do realizacji przedsięwzięcia;

3) warunki realizacji przedsięwzięcia.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3a pkt 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.";

14)
po art. 90w dodaje się art. 90x w brzmieniu:

"Art. 90x. 1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy inwestycyjne.

2. W przypadku ustanowienia programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o ustanowieniu programu inwestycyjnego i naborze wniosków.

3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności:

1) przedmiot programu inwestycyjnego i cel, jaki program inwestycyjny ma realizować;

2) podmioty uprawnione do udziału w programie inwestycyjnym;

3) warunki udziału w programie inwestycyjnym;

4) tryb przeprowadzania naboru do programu inwestycyjnego;

5) szczegółowe kryteria oceny wniosków.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powołać operatora programu inwestycyjnego oraz zlecić mu zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.".