Art. 7. - Zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1642

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) w art. 9 w pkt 3 w lit. a w art. 24 w ust. 1 wyraz "Zarządzający" zastępuje się wyrazami "wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej".