Art. 19. - Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1039

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
Art.  19. 
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 9, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  1
 Stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 9, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.
1 Art. 19 ust. 2 zmieniony przez art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.