Art. 16. - Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1556

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  16. 
1.  1
 Do dnia 31 sierpnia 2020 r. do wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, do warunków stosowania stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a tej ustawy mogą być stosowane przepisy dotychczasowe. Miesięczne zestawienia oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 13 i 14 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, sporządza się i przekazuje do właściwego organu na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie składa się zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11.
3.  2
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w razie przewozu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, rozpoczętego i niezakończonego przed dniem 1 września 2020 r., oraz gdy do tego dnia w stosunku do tych wyrobów nie powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.  3
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowy okresowe, o których mowa w art. 89 ust. 8a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, należy zgłosić do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, najpóźniej przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży wyrobów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, po dniu 31 sierpnia 2020 r. Dokonując zgłoszenia umów okresowych, podaje się dane, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ze wskazaniem ilości lub objętości towaru pozostałej do sprzedaży w ramach tej umowy według stanu na dzień 1 września 2020 r. Przepisy art. 89 ust. 5e pkt 1 i 2 oraz ust. 5f pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.
1 Art. 16 ust. 1 zmieniony przez art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
2 Art. 16 ust. 3 zmieniony przez art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
3 Art. 16 ust. 4 zmieniony przez art. 60 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.