Art. 1. - Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1556

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi";

2)
w art. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zasady systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanego dalej "systemem monitorowania przewozu i obrotu";",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów oraz podmiotów dokonujących obrotu paliwami opałowymi;",

c)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym i kolejowym przewozem towarów oraz z obrotem paliwami opałowymi.";

3)
w art. 2:
a)
po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

"4b) obrót paliwami opałowymi - czynności określone w art. 6a albo w art. 6b;",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) paliwa opałowe - towary nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556);

5b) podmiot nabywający - podmiot, na który przeniesiono posiadanie lub własność paliw opałowych w przypadku, o którym mowa w art. 6a ust. 1, albo zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1;",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) podmiot odbierający:

a) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) albo

b) zużywający podmiot olejowy nieprowadzący działalności gospodarczej;",

d)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) podmiot sprzedający - pośredniczący podmiot olejowy, który przenosi posiadanie lub własność paliw opałowych w przypadku, o którym mowa w art. 6a ust. 1, albo zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2;",

e)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) pośredniczący podmiot olejowy - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23e ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;",

f)
w pkt 10 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697)",
g)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) zgłoszenie - zgłoszenie do rejestru zgłoszeń:

a) przewozu towaru obejmującego przewóz określonej ilości tego samego rodzaju towaru albo określonych ilości różnych rodzajów towaru przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu albo

b) obrotu paliwami opałowymi;",

h)
w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) zużywający podmiot olejowy - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

4)
użyte w art. 3 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2a, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9, w ust. 11 i w art. 13 w ust. 6 w zdaniu drugim, w różnych przypadkach, wyrazy "system monitorowania przewozu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "system monitorowania przewozu i obrotu";
5)
w art. 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. System monitorowania przewozu i obrotu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów i obrocie paliwami opałowymi, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy.",

b)
w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce;",

c)
w ust. 4 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, z wyłączeniem paliw opałowych,",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 138ta ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.",

e)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, z wyłączeniem paliw opałowych, dokonywany z przeznaczeniem dla:

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) sił zbrojnych państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego;

3) sił zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju;

4) Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO;

5) jednostek wielonarodowych, w tym Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej;

6) podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);

7) Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego;

8) Centrum Szkolenia Sił Połączonych;

9) organów Krajowej Administracji Skarbowej;

10) Policji;

11) Służby Więziennej;

12) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

13) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

14) Straży Granicznej;

15) Służby Wywiadu Wojskowego;

16) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

17) Agencji Wywiadu;

18) Państwowej Straży Pożarnej;

19) instytucji Unii Europejskiej;

20) przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych;

21) Służby Ochrony Państwa;

22) dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).";

6)
w art. 4:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "przewozu towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi",
b)
w ust. 4 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) zawarte w miesięcznych zestawieniach informacji dotyczących okresowych umów, o których mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;",

c)
w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pkt 1b - są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przesłano miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów;";

7)
w art. 5:
a)
w ust. 2:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) informację, czy:

a) podmiot wysyłający jest pośredniczącym podmiotem olejowym,

b) dostawa jest realizowana w ramach umowy, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

- jeżeli dostawa dotyczy paliw opałowych;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego, numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będącej podmiotem odbierającym;",

b)
w ust. 4 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na terytorium kraju, albo numer identyfikacyjny miejsca, o którym mowa w art. 16b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku dostawy paliw opałowych przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru uzupełnić zgłoszenie o numer lub numery identyfikacyjne urządzeń grzewczych niestacjonarnych, o których mowa w art. 16b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jeżeli dostawa towarów następuje do miejsca, w którym znajdują się te urządzenia.",

d)
dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. W przypadku dostawy paliw opałowych podmiot odbierający w dniu dostarczenia towaru uzupełnia zgłoszenie o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

7. Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5e ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

8)
po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez podmiot odbierający towaru będącego przedmiotem dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towarów:

1) przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi albo

2) zaktualizować dane zawarte w zgłoszeniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku odmowy przyjęcia przez podmiot odbierający towaru będącego przedmiotem dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o przyczynach odmowy.";

9)
w art. 6:
a)
w ust. 2:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego, numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będącej podmiotem odbierającym;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych informację, czy podmiot odbierający jest zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym;",

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o ilości odebranego towaru w dniu dostarczenia towaru.";

10)
po art. 6 dodaje się art. 6a-6c w brzmieniu:

"Art. 6a. 1. W przypadku dostawy paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, podmiot sprzedający jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia nie później niż z chwilą przeniesienia posiadania lub własności tych paliw.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie zawiera:

1) dane podmiotu sprzedającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) dane podmiotu nabywającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

3) numer identyfikacji podatkowej podmiotu sprzedającego;

4) numer identyfikacji podatkowej podmiotu nabywającego;

5) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem dostawy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nabywający nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności towaru uzupełnia zgłoszenie o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Art. 6b. 1. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym będącego:

1) zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo

2) pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na rzecz innych podmiotów

- podmiot ten jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia w dniu dostarczenia towaru do miejsca określonego w zezwoleniu, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zgłoszenie zawiera:

1) informację, czy podmiot jest zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym;

2) dane zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

3) numer identyfikacji podatkowej zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego;

4) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;

5) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zgłoszenie zawiera:

1) dane pośredniczącego podmiotu olejowego nabywającego paliwa opałowe na rzecz innych podmiotów obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej pośredniczącego podmiotu olejowego, o którym mowa w pkt 1;

3) dane zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, na którego rzecz nabywane są paliwa opałowe, obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

4) numer identyfikacji podatkowej zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, o którym mowa w pkt 3;

5) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;

6) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

7) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Art. 6c. 1. W przypadku gdy podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający stosuje przy dostawie paliw opałowych okresową umowę, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający jest obowiązany, przed dokonaniem pierwszej dostawy albo przeniesieniem własności lub posiadania paliw opałowych, przesłać do rejestru zgłoszenie. Z chwilą przesłania zgłoszenia odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający uzyskują unikatowy identyfikator tej umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie obejmuje dane:

1) podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej;

2) podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej;

3) dotyczące towaru będącego przedmiotem umowy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości lub objętości towaru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 6a nie stosuje się.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5e i 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający przesyła do rejestru miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów zawierające:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;

2) numer identyfikacji podatkowej odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;

3) unikatowy identyfikator okresowej umowy;

4) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN oraz ilości lub objętości towaru.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wymogi techniczne przekazywania miesięcznego zestawienia informacji, o którym mowa w ust. 4, do rejestru i określi sposób przekazywania tych zestawień.";

11)
art. 7b otrzymuje brzmienie:

"Art. 7b. 1. W przypadku niektórych przewozów towarów może zostać wyłączony obowiązek przesłania do rejestru zgłoszenia lub mogą zostać wyłączone inne obowiązki w zakresie uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia lub w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu, jeżeli ich realizacja jest szczególnie utrudniona, ze względu na specyfikę rodzaju przewozu, towarzyszące mu warunki techniczne, specyfikę przewozu danego towaru lub rodzaj transakcji podlegającej zgłoszeniu, a przedmiot danego obowiązku można zrealizować w inny sposób lub można od niego odstąpić ze względu na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wynikające z tego zwolnienia - w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony z obowiązku przesłania do rejestru zgłoszenia lub innych obowiązków w zakresie uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia lub w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu,

2) warunki wyłączenia, o którym mowa w pkt 1

- uwzględniając stopień obciążenia administracyjnego, skuteczność monitorowania przewozu towarów albo obrotu danym towarem oraz ryzyko powstania uszczupleń w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.";

12)
w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, podmiot sprzedający oraz podmiot nabywający są obowiązani niezwłocznie aktualizować dane zawarte w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim byli obowiązani do ich zgłoszenia.";

13)
w art. 9:
a)
w ust. 1 po wyrazach "aktualizacja zgłoszenia" dodaje się wyrazy "oraz przesyłanie miesięcznego zestawienia informacji dotyczących okresowych umów",
b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, podmiot sprzedający oraz podmiot nabywający mogą odpowiednio przesyłać, uzupełniać i aktualizować zgłoszenie oraz przesyłać miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów, pod warunkiem że są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

3. Przesłanie, uzupełnienie i aktualizacja zgłoszenia oraz przesłanie miesięcznego zestawienia informacji dotyczących okresowych umów przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego oraz podmiotu nabywającego pociągają za sobą skutki dla reprezentowanego.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku niedostępności rejestru:

1) podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik, w zakresie swojej właściwości, przesyła do wyznaczonego organu Krajowej Administracji Skarbowej dokument zastępujący zgłoszenie, zawierający dane, o których mowa w art. 5-7, zwany dalej "dokumentem zastępującym zgłoszenie", i uzyskuje od właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu;

2) odpowiednio podmiot sprzedający albo podmiot nabywający, w przypadku, o którym mowa w art. 6b ust. 1, przesyła do rejestru zgłoszenie po przywróceniu dostępności rejestru;

3) podmiot nabywający uzupełnia zgłoszenie o dane, o których mowa w art. 6a ust. 3, po przywróceniu dostępności rejestru.",

d)
w ust. 7:
w pkt 1 po wyrazach "przewozu towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, przewoźników, podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających oraz terminy przesłania zgłoszeń albo uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towarów, w przypadku niedostępności rejestru, uwzględniając konieczność zapewnienia przekazywania danych, o których mowa w art. 5-7, na potrzeby systemu monitorowania przewozu i obrotu;",

w pkt 2a po wyrazach "przewozu towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi";
14)
w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu paliw opałowych podlegających zgłoszeniu do rejestru, w przypadku gdy:

1) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru, o którym mowa w art. 16b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, są inne niż wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 4 tej ustawy;

2) nie otrzyma numeru identyfikacyjnego urządzeń grzewczych niestacjonarnych, o których mowa w art. 16b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

15)
w art. 12 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i ust. 3, dane z rejestru w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań i odpowiednio Urząd Regulacji Energetyki albo jednostka organizacyjna odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego będący odbiorcą informacji spełnia łącznie następujące warunki:";

16)
w art. 13 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku kontroli przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wymagających szczególnych warunków przechowywania, można skierować je w celu dokonania oględzin do miejsca, w którym możliwe jest ich dokonanie zgodnie z umową, o której mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.";

17)
w art. 15:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nałożenia na środek transportu lub towar zamknięć urzędowych pobiera się od przewoźnika kaucję w wysokości 2000 zł.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Kaucja pobrana:

1) w formie gotówkowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy przewoźnika lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez przewoźnika albo kierującego,

2) za pomocą instrumentu płatniczego podlega zwrotowi na rachunek bankowy przewoźnika lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwy dla instrumentu płatniczego

- w terminie 7 dni od dnia usunięcia zamknięć urzędowych.";

18)
w art. 16:
a)
w ust. 1a w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) bez dokumentu, o którym mowa w art. 37av ust. 16a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, albo gdy dokument ten zawiera dane niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym",

b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku zatrzymania, o którym mowa w ust. 1a, towar albo środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz z towarem jest kierowany do miejsca określonego w umowie, o której mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.";

19)
w art. 21:
a)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2d w brzmieniu:

"2b. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 6a ust. 1 na podmiot sprzedający, który dokonał obrotu paliwami opałowymi, nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości brutto towaru będącego przedmiotem dostawy.

2c. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 6b ust. 1 odpowiednio na zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy nakłada się karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

2d. W przypadku gdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik nie wykona obowiązku określonego w art. 7c, odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-2d, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.";

20)
w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1a, i dostarczenia zgłoszonego paliwa opałowego do innego miejsca dostarczenia towaru, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 100 000 zł, o ile nie ustalono podmiotu, który nabył lub posiada to paliwo.";

21)
w art. 24:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W przypadku gdy odpowiednio podmiot odbierający lub podmiot nabywający nie wykona obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 albo art. 6a ust. 3, odpowiednio na podmiot odbierający albo na podmiot nabywający nakłada się karę pieniężną w wysokości:

1) 5000 zł - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

2) 1000 zł - w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, podmiotu nabywającego albo przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, podmiotu nabywającego albo przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-1b, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.";

22)
w art. 26:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy:

1) dla miejsca kontroli - w przypadku kontroli przewozu towarów,

2) ze względu na adres zamieszkania lub na adres siedziby podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego - w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b

- z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 30.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego nakładającej karę pieniężną jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję w pierwszej instancji.";

23)
w art. 31:
a)
w ust. 1 po wyrazach "art. 22 ust. 1-2a" dodaje się wyrazy "albo w art. 24 ust. 1 pkt 1",
b)
w ust. 3 po wyrazach "art. 22 ust. 1-2a" dodaje się wyrazy "albo w art. 24 ust. 1 pkt 1".