Art. 12. - Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1515

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Art.  12. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 8, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 2 pkt 2 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.;
3) 4
 (uchylony).
4 Art. 12 pkt 3 uchylony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.959) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2019 r.