Art. 10. - Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1515

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Art.  10. 
1. 
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia ich realizacji.
2.  2
 Do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.  3
 Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:
1)
wystawione,
2)
wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

2 Art. 10 ust. 2:

- zmieniony przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2429) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2018 r.

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U.2019.1096) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 2019 r.

3 Art. 10 ust. 3:

- zmieniony przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2429) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2018 r.

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U.2019.1096) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 2019 r.