Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1501

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
Art.  46. 

Raporty metodyczne IIR sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się raportami metodycznymi IIR, o których mowa w art. 11b ust. 1b ustawy zmienianej w art. 12.