Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1501

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
Art.  32. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2019 r.