Art. 1. - Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2120 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2120

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32;";

2)
w art. 3:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej "państwem członkowskim UE lub EFTA", lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej "Zjednoczonym Królestwem", zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, ",

w pkt 2 wyrazy "państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanego dalej "państwem członkowskim UE lub EOG", lub Konfederacji Szwajcarskiej" zastępuje się wyrazami "państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa",
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa",

w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, niezamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte:",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ubezpieczonymi są także inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2-3 osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1.",

c)
w ust. 2:
w pkt 1 i 4 po wyrazach "państwa członkowskiego UE lub EFTA" dodaje się przecinek i wyrazy

"lub Zjednoczonego Królestwa",

w pkt 2 wyrazy "państwa członkowskiego UE lub EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym" zastępuje się wyrazami "państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa",
w pkt 5 po wyrazach "państwa członkowskiego UE lub EFTA, " dodaje się wyrazy

"lub Zjednoczonego Królestwa, ",

w pkt 6 wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a oraz ust. 1a";
3)
w art. 5:
a)
w pkt 23 po wyrazach "państwa członkowskiego UE lub EFTA, " dodaje się wyrazy

"lub Zjednoczonego Królestwa, ",

b)
pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) przepisy o koordynacji - przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych określone w:

a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.),

b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.),

c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1),

d) decyzjach wydanych na podstawie przepisów rozporządzeń, o których mowa w lit. a-c,

e) umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C 384 z 12.11.2019, str. 1),

f) protokole w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2021, str. 10) oraz w decyzjach wydanych na podstawie tej umowy;";

4)
w art. 42b:
a)
w ust. 1 wyrazy "państwa członkowskiego UE lub EOG" zastępuje się wyrazami "państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym",
b)
w ust. 4 wyrazy "państwie członkowskim UE lub EOG" zastępuje się wyrazami "państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej "państwem członkowskim UE lub EOG" ";
5)
w art. 42i:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Funduszu wydaje świadczeniobiorcy, osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji lub osobie, o której mowa w art. 12a, zwanej dalej "wnioskodawcą", na wniosek wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, instytucji właściwej, instytucji miejsca zamieszkania albo instytucji miejsca pobytu w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, lub Zjednoczonym Królestwie, zwanych dalej "podmiotem uprawnionym", w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, w przypadkach, o których mowa w przepisach o koordynacji.",

b)
w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "państwie członkowskim UE lub EFT" dodaje się przecinek i wyrazy

"lub Zjednoczonym Królestwie",

c)
w ust. 5 w pkt 1 w lit. f oraz w ust. 8 w pkt 1 po wyrazach "państwie członkowskim UE lub EFTA, " dodaje się wyrazy

"lub Zjednoczonym Królestwie, ",

d)
w ust. 9 po wyrazach "państwa członkowskiego UE lub EFTA, " dodaje się wyrazy

"lub Zjednoczonego Królestwa, ";

6)
w art. 51 w ust. 1 po wyrazach "państwa członkowskiego UE lub EFTA, " dodaje się wyrazy

"lub Zjednoczonego Królestwa, ";

7)
w art. 68 w ust. 1 po wyrazach "art. 11 ust. 3 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego" dodaje się wyrazy

"lub art. SSC.10 ust. 3 lit. c protokołu w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony";

8)
w art. 75 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty pochodzącej z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub ze Zjednoczonego Królestwa bank kieruje do Funduszu zapytanie dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty.";

9)
w art. 87 w ust. 8 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "państwie członkowskim UE lub EFTA" dodaje się przecinek i wyrazy

"lub Zjednoczonym Królestwie";

10)
w art. 97:
a)
w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "państwach członkowskich UE lub EFTA" dodaje się przecinek i wyrazy

"lub Zjednoczonym Królestwie",

b)
w ust. 3b w zdaniu drugim:
po wyrazach "państwa członkowskiego UE lub EFTA" dodaje się przecinek i wyrazy

"lub Zjednoczonego Królestwa",

wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "21 dni",
c)
w ust. 3c w zdaniu drugim:
po wyrazach "państwa członkowskiego UE lub EFTA" dodaje się przecinek i wyrazy

"lub Zjednoczonego Królestwa",

wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "21 dni",
d)
ust. 3d otrzymuje brzmienie:

"3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt kontaktowy, o którym mowa w przepisach o koordynacji.";

11)
w art. 117 w ust. 1 pkt 4b dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492) oznacza się jako pkt 4ba;
12)
w art. 136 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w sytuacji braku pozytywnej opinii, o której mowa w art. 139a, przed upływem 5 lat od dnia, w którym została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku inwestycji, w odniesieniu do której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, od dnia przystąpienia do użytkowania tej inwestycji, nie może zostać zwiększona kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem inwestycji.";

13)
w art. 139a:
a)
w zdaniu pierwszym wyrazy "została wydana opinia" zastępuje się wyrazami "wydaje się opinię",
b)
w zdaniu drugim po wyrazach "decyzja o pozwoleniu na użytkowanie" dodaje się przecinek i wyrazy

"a w przypadku inwestycji, w odniesieniu do której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, od dnia przystąpienia do użytkowania tej inwestycji";

14)
w art. 154 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach "stronie internetowej Funduszu" dodaje się wyrazy

"po dokonaniu anonimizacji w zakresie danych osobowych oraz innych danych istotnych ze względu na identyfikację podmiotową osób niebędących stronami postępowania";

15)
w art. 188 w ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "państw członkowskich Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "państw członkowskich UE lub EOG".