Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1200

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Art.  19. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.;
2) art. 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.