Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1200

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Art.  18. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31j ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31j ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.