Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1200

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Art.  13. 

Minister właściwy do spraw zdrowia dostosuje skład Rady do spraw Taryfikacji do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.